Cyber Netwerk Drechtsteden streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal Cyber Netwerk Drechtsteden dan ook zorgvuldig omgaan.

Identiteit en contactgegevens Cyber Netwerk Drechtsteden
Naam: Cyber Netwerk Drechtsteden
Adres: Stationsplein 4J
Telefoonnummer: +31 (0)78 76 20 798
E-mailadres: info@cybernetwerk.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder mede moeten worden verstaan: Naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, financiële gegevens en BSN-nummer.

Als u geïnteresseerd bent in een dienst van Cyber Netwerk Drechtsteden, vragen wij (onder andere) om uw naam, e-mailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u informatie over onze dienst en/of producten te verschaffen. Wanneer u ons e-mails of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen.

Indien dat voor de uitvoering van de dienstverlening van Cyber Netwerk Drechtsteden noodzakelijk is, vragen wij u om nadere persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, zoals bijvoorbeeld Naw-gegevens en contactgegevens. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en om uitvoering te kunnen geven aan uw behoefte in een specifieke situatie.

Doeleinden van verwerking
Cyber Netwerk Drechtsteden verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:
• om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening;
• uitvoeren van statistische (niet commerciële) analyses;
• om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven of anderszins contact te leggen en te onderhouden indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
• om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;
• voor verzending van onze nieuwsbrieven, mailingen;

Cyber Netwerk Drechtsteden verwerkt persoonsgegevens op basis van:
– toestemming;
– uitvoering van onze dienstverlening;
– een wettelijke verplichting;

Bewaartermijn
Cyber Netwerk Drechtsteden zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.


Delen
Cyber Netwerk Drechtsteden verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken én die als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangemerkt, sluiten we een verwerkers-overeenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Links
Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Cyber Netwerk Drechtsteden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Cyber Netwerk Drechtsteden adviseert u altijd de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

Inzien, aanpassen, verwijderen
U heeft het recht om aan Cyber Netwerk Drechtsteden te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Cyber Netwerk Drechtsteden verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Intrekken toestemming
Voor zover wij u gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, hebt u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

Beveiliging
Cyber Netwerk Drechtsteden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings )maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met Cyber Netwerk Drechtsteden of via info@cybernetwerk.nl.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijziging privacy verklaring
Cyber Netwerk Drechtsteden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookiebeleid / statistiek
Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.